Post views: counter

RTE Act 2009

Right To Education Act 2009
RTE- 2009 चे कलमे- सदर अधिनियमात एकूण ३८ कलम आहेत. त्या कलमांचे शीर्षक, कलम क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे.
 1. कलम क्रमांक १ = संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.
 2. कलम क्रमांक २ = व्याख्या.
 3. कलम क्रमांक ३ = मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार.
 4. कलम क्रमांक ४ = वयानुरूप प्रवेश (थेट).
 5. कलम क्रमांक ५ = दाखला हस्तांतरण.
 6. कलम क्रमांक ६ = शाळा स्थापन.
 7. कलम क्रमांक ७ = आर्थीक व इतर जबाबदाऱ्या.
 8. कलम क्रमांक ८ = शासनाची कर्तव्ये.
 9. कलम क्रमांक ९ = स्थानिकप्राधिकरण कर्तव्ये.
 10. कलम क्रमांक १० = माता पिता व पालक कर्तव्ये.
 11. कलम क्रमांक ११ = शालापूर्व शिक्षण तरतूद.
 12. कलम क्रमांक १२ = शाळांची जबाबदारी.
 13. कलम क्रमांक १३ = प्रवेश फी व चाचणी पध्दत.
 14. कलम क्रमांक १४ = प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा.
 15. कलम क्रमांक १५ = प्रवेशास नकार.
 16. कलम क्रमांक १६ = मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध .
 17. कलम क्रमांक १७ = शारिरीक शिक्षा व मानसीक त्रास प्रतिबंध.
 18. कलम क्रमांक १८ = शाळा स्थापनेस मान्यता .
 19. कलम क्रमांक १९ = शाळेसाठी मानके व निकष .
 20. कलम क्रमांक २० = अनुसूचीमध्ये सुधारणा अधिकार .
 21. कलम क्रमांक २१ = शाळा व्यव.स्थापन समिती .
 22. कलम क्रमांक २२ = शालेय विकास योजना .
 23. कलम क्रमांक २३ = शिक्षक नेमणूक,अहर्ता व अटी शर्ती.
 24. कलम क्रमांक २४ = शिक्षकांची कर्तव्ये.
 25. कलम क्रमांक २५ = विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण.
 26. कलम क्रमांक २६ = शिक्षकाची रिक्त पदे भरणे.
 27. कलम क्रमांक २७ = शिक्षणेतर प्रयोजनास प्रतिबंध.
 28. कलम क्रमांक २८ = खाजगी शिकवणी प्रतिबंध.
 29. कलम क्रमांक २९ = अभ्यासक्रम व मुल्यमापन.
 30. कलम क्रमांक ३० = परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र.
 31. कलम क्रमांक ३१ = बालकाच्या हक्काचे सरंक्षण.
 32. कलम क्रमांक ३२ = गाऱ्हाणी दूर करणे.
 33. कलम क्रमांक ३३ = राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची स्थापना.
 34. कलम क्रमांक ३४ = राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना.
 35. कलम क्रमांक ३५ = निदेश देण्याचा अधिकार.
 36. कलम क्रमांक ३६ = खटला चालविण्यास पूर्वमंजुरी.
 37. कलम क्रमांक३७ = सदभावनापुर्वक कारवाईस संरक्षण.
 38. कलम क्रमांक ३८ = समुचित शासनास नियम करण्याचा अधिकार.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा